Projektová činnosť

Projektová činnosť ako komplexné riešenie, ktoré šetrí váš čas aj peniaze

Projektová činnosť v našej réžii zahŕňa (podľa stavebného zákona) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, ako aj dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia. Svoju činnosť sústreďujeme aj na vypracovanie projektov stavieb, ktoré sú potrebné na vydanie stavebného povolenia – a to vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb, ako aj projektového energetického hodnotenia. Spracujeme položkový výkaz výmeru prác aj materiálov. Následne navrhneme realizáciu projektu, pričom sa postaráme aj o komunikáciu so správcovskými spoločnosťami a subjektmi tretích strán. Každý projekt vnímame ako celok tvorený rozmanitými a zároveň na seba nadväzujúcimi činnosťami. Vždy sa usilujeme pochopiť váš zámer a nápad a reálne ho zhmotniť. Naša projektová činnosť prebieha v súlade s požadovanými legislatívnymi, bezpečnostnými aj technickými predpismi a normami. V plnom rozsahu zabezpečíme projekciu a ostatné činnosti, ktoré sú nevyhnutnosťou pri bezproblémovej realizácii vášho stavebného projektu.